សូមផ្ញើរូបភាពថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នក!

តើអ្នកចែករំលែកផ្ទះរបស់អ្នកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរោមសត្វ? សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកអាចមានលក្ខណៈពិសេសនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង!

បង្ហាញយើងពីរបៀបដែលសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាក។ មិនថាពួកគេត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងអាវយឺតដែលបានប៉ាក់ទេដោយដេកនៅក្រោមដើមឈើណូអែលឬក្រោកឈរឡើងនៅ TinSS យើងចង់ឃើញវា!

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.